10.มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำแข็งหลอดใหม่ทดแทนของเดิม

1) หลักการทำงานของเทคโนโลยี

0200

การทำงานวงจรทำความเย็นในขณะทำน้ำแข็ง

จากรูป เป็นวงจรทำความเย็นในเครื่องทำน้ำแข็งทั่วๆไป โดยเริ่มจากการที่คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทำหน้าที่อัดส่งน้ำยาทำความเย็นที่มีสถานะแก็สที่มีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง ไปยังชุดคอนเดนเซอร์ (Condenser) เพื่อลดอุณหภูมิลง โดยใช้มอเตอร์พัดลม/น้ำ ดึงความร้อนออกจากน้ำยาทำความเย็นผ่านแผงครีบที่ชุดคอนเดนเซอร์ น้ำยาทำความเย็นที่ออกจากคอนเดนเซอร์จะมีสถานะเป็นของเหลวที่มีแรงดันสูงแต่อุณหภูมิลดลง น้ำยาทำความเย็นถูกส่งไปยัง ไดเออร์ (Filter drier) ซึ่งมีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกในระบบทำความเย็น หลังจากนั้นน้ำยาทำความเย็นถูกส่งไปยังตัวลดแรงดันหรือที่เรียกว่า ท่อแคป.ทิ้ว (Capillary Tube) ท่อดังกล่าวนี้มีหน้าที่ลดแรงดันน้ำยาทำความเย็นและลดอุณหภูมิของน้ำยาทำความเย็นก่อนเข้าชุดอีแวปปอเรเตอร์หรือชุดบล็อกทำน้ำแข็ง สถานะน้ำยาทำความเย็นหลังจากออกจากท่อแคป.ทิ้วจะเป็นของเหลวที่มีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำ น้ำยาทำความเย็นสถานะดังกล่าวเมื่อเข้าไปที่ชุดอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator) หรือชุดบล็อกทำน้ำแข็ง ซึ่งน้ำยาทำความเย็นในชุดอีแวปปอเรเตอร์มีหน้าที่ในการดูดความร้อนออกจากโหลด ซึ่งในที่นี้โหลดคือน้ำที่นำมาทำน้ำแข็ง ความร้อนที่ออกมาจากน้ำจะไปทำให้น้ำยาทำความเย็นที่เป็นของเหลวเดือดและระเหยกลายเป็นไอ ฉะนั้นสถานะน้ำยาทำความเย็นที่ออกจากชุดอีแวปปอเรเตอร์จะเป็นไอที่มีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำ และโหลดหรือน้ำเมื่อถูกดูดความร้อนออก น้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งในที่สุด

         น้ำยาทำความเย็นสถานะที่เป็นไอที่มีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำนี้ ก็จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ แอ็กคิวมูเลเตอร์ (Accumulator) ซึ่งมีหน้าที่ดักน้ำยาทำความเย็นที่ยังมีสถานะเป็นของเหลวอยู่ ไม่ให้น้ำยาทำความเย็นที่เป็นของเหลวถูกดูดกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ ซึ่งถ้าน้ำยาทำความเย็นที่มีสถานะเป็นของเหลวกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ จะส่งผลเสียต่อคอมเพรสเซอร์

         หลังจากน้ำยาทำความเย็นที่มีสถานะเป็นไอผ่านไปยัง แอ็กคิวมูเลเตอร์ คอมเพรสเซอร์ก็จะดูดน้ำยาทำความเย็นดังกล่าวกลับเข้าคอมเพรสเซอร์และคอมเพรสเซอร์ก็จะอัดน้ำยาในสถานะแก็สที่มีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงไปยังชุดคอนเดนเซอร์ใหม่อีกครั้ง ซึ่งการทำงานจะเป็นวัฎจักรเช่นนี้ต่อไป

0300

การทำงานวงจรทำความเย็นในขณะช่วงเวลาน้ำแข็งหล่น

จากรูปแสดงทิศทางการไหลของน้ำยาทำความเย็นในช่วงเวลาที่ทำให้น้ำแข็งหล่น (ช่วง Hot Gas) โดยจะมีท่อน้ำยาทำความเย็นที่ต่อร่วมจากท่อน้ำยาทำความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ ซึ่งช่วงนี้สถานะน้ำยาทำความเย็นที่เป็นแก็สแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง ผ่านไปยังชุดอีแวปปอเรเตอร์โดยตรง ซึ่งจะไม่ผ่านอุปกรณ์ คอนเดนเซอร์, ไดเออร์, ท่อแคปทิ้ว โดยเมื่อเริ่มเข้าช่วง Hot Gas น้ำยาทำความเย็นที่มีสถานะเป็นแก็สร้อนแรงดันสู่งและอุณหภูมิสูง จะถูกส่งเข้าชุดอีแวปปอเรเตอร์โดยตรง โดยมีอุปกรณ์ โซลินอยด์วาล์วเป็นตัววาล์วเปิดปิด น้ำยาทำความเย็นในสถานะดังกล่าวจะเป็นตัวทำให้ผิวของน้ำแข็งในบล็อกทำน้ำแข็งหลุดจากบล็อกน้ำแข็ง ทำให้น้ำแข็งหลุดออกจากบล็อกและหล่นลงสู่ถังเก็บ

น้ำยาที่ผ่านชุดอีแวปปอเรเตอร์แล้วนั้น จะถูกคอมเพรสเซอร์ดูดกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ใหม่และส่งไปยังชุดอีแวปปอเรเตอร์ใหม่อีกรอบ จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้ ระบบทำความเย็นก็จะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาทำน้ำแข็งใหม่อีกครั้ง

2) การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม

เทคโนโลยีเครื่องทำน้ำแข็งหลอดแบบใหม่ สามารถติดตั้งแทนเครื่องทำน้ำแข็งแบบเดิมโดยที่เครื่องทำน้ำแข็งแบบใหม่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำน้ำแข็งหลอดน้อยกว่าของเดิมในปริมาณน้ำแข็งหลอดที่ผลิตได้เท่ากัน จากข้อมูลกรณีศึกษาเครื่องทำน้ำแข็งหลอดแบบเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ประสิทธิภาพในการทำน้ำแข็งจะลดลงเหลือ 60-70% ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องทำน้ำแข็งหลอด

3) ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยีเครื่องทำน้ำแข็งหลอดแบบใหม่ที่ติดตั้งใช้งานทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 30-60% เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตในปริมาณที่เท่ากัน

4) สภาพที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี

เทคโนโลยีเครื่องทำน้ำแข็งหลอดแบบใหม่  เหมาะสำหรับโรงงานน้ำแข็งและห้องเย็นที่มีการใช้เครื่องทำน้ำแข็งอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี  โดยมีขนาดกำลังผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งแบบใหม่ขนาด 30, 50, 80 และ 100 ตัน/วัน ให้เลือกเปลี่ยนตามขนาดกำลังการผลิตของเครื่องเดิม

5) กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้แก่

  • อุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • โรงงานน้ำแข็งและห้องเย็น

6) ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี

จากข้อมูลการติดตั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องทำน้ำแข็งแบบใหม่ ในประเทศไทยผลการประหยัดพลังงานมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องทำน้ำแข็งหลอด