รูปภาพ2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชลพรรณ ฤทธิอนันตกุล
โทรศัพท์ :  02-230-1517
โทรสาร : 02-236-050

 

ธนาคารูปภาพ3รกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิภาวี สะวะนะ
โทรศัพท์ : 02-208-8386
โทรสาร : 02-256-8192 , 02-256-8159

 

ธนาคารกรุงศรีอรูปภาพ4ยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอนันต์วรชัย ชั่งดวงจิตต์
โทรศัพท์ : 02-296-3419
โทรสาร : 02-683-1359

 

 

ธนาคารกสิกรไทยรูปภาพ5 จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณณัฏฐ์วรดี อดิรุจภัทรสิริ
โทรศัพท์ : 02-562-7872   โทรสาร : 02-001-1730

 

รูปภาพ6

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมธุรส นิศามณีวงศ์
โทรศัพท์ : 02-638-8723
โทรสาร : 02-657-3275

 

ธนาคารไทยพาณิรูปภาพ7ชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิกานดา คงชาญศิริ
โทรศัพท์ : 02-544-2761
โทรสาร : 02-937-7934

 

ธนรูปภาพ8าคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ : อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเกศินี อาชาภิรมย์ศิลป์
โทรศัพท์ : 02-271-3700 ต่อ 2243 ,1320
โทรสาร : 02-271-3032

 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดรูปภาพ9 (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฐิตวัตร พรหมเสน
โทรศัพท์ : 02-359-0033
โทรสาร : 02-343-8825