ความเป็นมาของโครงการ

TimeLineRF
วัตถุประสงค์ของโครงการ

        เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและสถาบันการเงินในการลงทุนและการปล่อยสินเชื่อในโครงการด้านพลังงาน ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมและบริการ สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพด้านอนุรักษ์พลังงาน เช่น อุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งและธุรกิจห้องเย็น, ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานนาน และ Cluster ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดของกระทรวง เป็นต้น