โครงการอนุรักษ์พลังงาน

ตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 “อนุรักษ์พลังงาน” หมายความว่า ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน มาตรา 7 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน และมาตร 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

  • กรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นโรงงาน 

    Picture8

     

เพิ่มเติม มาตรา 7 ข้อ 4 การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง “ต้องไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่าย พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายมาตรการ”

Picture9

 

  • กรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นอาคาร 

    Picture10

  •  อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน

Picture12

  •  โครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ดำเนินการ

Picture13