9.มาตรการนำความร้อนเหลือทิ้งมาผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ ORC

1) หลักการทำงานของเทคโนโลยี

หลักการเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานไอน้ำคือการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากการปั่น Turbine แต่สารที่นำมาปั่นกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้นไม่ใช่ไอน้ำแต่จะเป็นไอสารทำความเย็นแบบออร์แกนิคที่มีจุดเดือนต่ำทำให้สารทำความเย็นระเหยโดยใช้ความร้อนของน้ำร้อนหรือไอน้ำที่ได้จากความร้อนเหลือจากกระบวนการการผลิต เมื่อไอของสารทำความเย็นนี้ระเหยและกลายเป็นไอที่มีความร้อนยิ่งยวดจะไปขับเคลื่อนชุดturbineเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อหน้าที่ของสารทำความเย็นเสร็จสิ้นก็จะไหลเข้าสู่ห้อง Condenser เพื่อที่จะถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ Cooling และกลั่นตัวเป็นสารทำความเย็นเหลวอีกครั้ง และถูกปั้มส่งกลับไปยังห้อง Evaporator เพื่อรอการระเหยกลายเป็นไอที่มีความร้อนยิ่งยวดเพื่อไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป

0100

แผนผังระบบ ORC

2) การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม

            เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ ORC สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของการนำเอาความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยต้องมีแหล่งความร้อนที่เหลือทิ้งในปริมาณที่มากพอและสม่ำเสมอ ขนาดของระบบ ORC ขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนที่เหลือทิ้ง

3) ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ ORC สามารถช่วยลดการพลังงานไฟฟ้าลงได้ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจจะใช้ในระบบต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการ ศักยภาพการประหยัดพลังงานขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนที่เหลือทิ้งที่นำเอากลับมาใช้ใหม่โดยผ่านชุด ORC จากข้อมูลกรณีศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศไทยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ ORC สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 5-10% ขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้ง

4) สภาพที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ ORC เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพราะจะมีแหล่งความร้อนที่เหลือทิ้งจากระบบค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงสามารถที่จะนำเอาความร้อนเหลือทิ้งที่มีอยู่มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านชุด ORC ได้อย่างเพียงพอ

5) กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้แก่

  • อุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในกระบวนการซักฟอกย้อม
  • โรงงานผลิตไฟฟ้า
  • โรงงานเคมี

 

6) ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี

จากข้อมูลกรณีศึกษาการติดตั้งใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ ORC ในประเทศไทยผลการประหยัดพลังงานมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องและปริมาณความร้อนที่เหลือทิ้ง